Personvernerklæring for K-Sekretariatet IKS

Denne personvernerklæringen sier hvordan K-Sekretariatet samler inn, verner og bruker opplysninger om personer (personopplysninger), på vegne av kontrollutvalgene.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Ettersom de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler (cookies), godtar du at det lagres informasjonskapsler i din nettleser når du besøker vår nettside.

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler (cookies), kan du selv endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at nettsiden vår ikke fungerer optimalt.

Postjournal

Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn og krav til publisering av postjournaler er hjemlet i flere lover og forskrifter. En postjournal er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter.

K-Sekretariatet journalfører all korrespondanse (post og e-post) til - og fra kontrollutvalgene etter gjeldende regler. Det føres en løpende postjournal med opplysninger om avsender og mottaker og hva henvendelsen gjelder. Innsyn i kontrollutvalgets korrespondanse og saksdokumenter reguleres hovedsakelig av offentlighetslovens regler. 

Lenke til offentlighetsloven

Innhenting av personopplysninger

Kontrollutvalgene har etter kommunelovens regler en omfattende innsynsrett i den kommunale forvaltning. K-Sekretariatet kan derfor i forbindelse med den løpende saksbehandlingen i kontrollutvalgene få dokumenter i hende som inneholder personopplysninger. Slike opplysninger behandles og håndheves etter person-opplysningslovens regler. K-Sekretariatet fører behandlingsprotokoll over registrerte personopplysninger i tråd med gjeldende regler.

Lenke til personopplysningsloven

Rettigheter

I 2018 vedtok Stortinget en rekke lovendringer i personopplysningsloven som følge av at EUs personvernforordning (GDPR, 2016/679) ble gjort til norsk rett. Hovedregel i loven er at bruk av personopplysninger krever samtykke fra den registrerte dersom ikke annen hjemmel foreligger (behandlingsgrunnlag). Personopplysninger skal ikke brukes til annet formål enn det som er grunnlaget for innhenting.  Loven har skjerpet plikten til å melde avvik til Datatilsynet. Den registrertes rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er innhentet er også styrket.

Nærmere informasjon om innsyn og rettigheter finnes på Datatilsynets hjemmesider

Personvernombud

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen. Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen er personvernombud i K-Sekretariatet IKS.

Nærmere opplysninger om personvernombudets oppgaver